אמן: Oldarra

A l'origine, un groupe de danse et de chant : Créée officiellement en 1946, l'association OLDARRA (ce qui signifie "élan, impulsion" en basque) est l'héritière d'un groupe constitué quelques années plus tôt, après la guerre civile espagnole autour de réfugiés du Pays Basque Sud. Ceux-ci s'étaient fixés pour objectif la défense et le développement de la culture basque.

אמנים דומים

האלבומים האמןOldarra


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר